Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych

Numer: ESPI 24/2016 Data: 11/08/2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o wyborze podmiotu uprawnionego do:

1- przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Financial Assets Management Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2016 roku;

2 -przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Financial Assets Management Group S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Financial Assets Management Group S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza Spółki wybrała do przeprowadzenia badań powyższych sprawozdań spółkę pod firmą WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4 lok U9B 00 -131 Warszawa_ wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3685 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy na przeprowadzenie ww. badań.
Spółka w ciągu ostatnich 2 lat korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie. Rada Nadzorcza Spółki dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu