Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2013 r.

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2013 r.

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2013 r.

Numer: EBI 7/2014 Data: 31/01/2014

Zarząd Emitenta Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając w oparciu o postanowienia § 20 Statutu Spółki, podjęła w trybie obiegowym, zgodnie § 26 ust. 4 Statutu Spółki, w dniu 31 stycznia 2014 roku uchwałę w sprawie wyboru WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. WBS Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 3685.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent