Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2010 r.

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2010 r.

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2010 r.

Numer: EBI 39/2010 Data: 29/10/2010

Zarząd Emitenta Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając w oparciu o postanowienia § 20 Statutu Spółki, podjęła w trybie obiegowym, zgodnie § 26 ust. 4 Statutu Spółki, w dniu 29 października 2010 roku uchwały w sprawie wyboru WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 2733.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu