Wszczęcie postępowania przez UOKiK wobec spółki zależnej

Wszczęcie postępowania przez UOKiK wobec spółki zależnej

Wszczęcie postępowania przez UOKiK wobec spółki zależnej

Numer: EBI 29/2012 Data: 10/10/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) powziął informacje, iż wobec spółki zależnej Emitenta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wszczął postępowanie w sprawie stosowania przez TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów polegającej na zastrzeganiu w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z konsumentami na czas oznaczony i pobieraniu od konsumentów opłaty wyrównawczej określonej w umowie w sytuacji wycofania lub zmiany przez konsumenta zamówienia usługi utrzymania łącza abonenckiego do sieci telefonicznej Telekomunikacji polskiej S.A. w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych (usługi Abonamentu Telefonicznego WLR) po zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczącej przedmiotowej usługi a przed rozpoczęciem jej świadczenia konsumentowi, co może naruszać art. 57 ust. 5 w związku z art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów.

Komentarz Zarządu Emitenta
W niedalekiej przeszłości, na fali nieetycznej działalności kilku operatorów alternatywnych, jedna ze spółek zależnych Emitenta znalazła się w zainteresowaniu GIODO, UKE oraz UOKiK. Urzędy weryfikowały wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych wobec abonentów i przestrzeganie innych przepisów prawa. Spółka zależna wykazała, że oszukańcze praktyki nie są jej  sposobem na rozwój w tym segmencie a postępowania zakończyły się odpowiednio – zaleceniami pokontrolnymi GIODO, które spółka zależna zrealizowała, umorzeniem postępowania przed UKE oraz częściową zmianą przedmiotu postępowania przed UOKiK. Obecna sprawa przed UOKiK dotyczy de facto spornej interpretacji jednego z przepisów prawa telekomunikacyjnego i jego stosowania przez spółkę zależną. Urząd zakwestionował jeden z elementów działalności spółki zależnej związanej z naliczaniem opłat wyrównawczych, w przypadku zerwania umowy przez abonenta. Spółka zależna dysponuje opinią prawną renomowanej kancelarii która mówi, że działa zgodnie z literą prawa. Dodatkowo, zdecydowana większość operatorów telekomunikacyjnych inaczej interpretuje przepisy prawa telekomunikacyjnego w ww. przypadku niż czyni to UOKiK. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż sam UOKiK wnioskował o zmianę spornego przepisu. Do czasu zakończenia postępowania, Zarząd Emitenta nie zamierza komentować sprawy szerzej.

Podstawa prawna:

§2 ust 2b oraz §3 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent