Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.08.2015 r.

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.08.2015 r.

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.08.2015 r.

Numer: ESPI 27/2015 Data: 24/07/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „Tele-Polska Holding S.A.”), informuje, iż w dniu 24 lipca 2015 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie – posiadającego 14.698.362 akcji Spółki, stanowiących 46,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 sierpnia 2015 r., na godzinę 17.00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) zwołanego raportem ESPI 23/2015.

Akcjonariusz zaproponował zmianę § 32 ust. 1 Statutu Spółki. Projekty uchwały zaproponowany przez akcjonariusza Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: