Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r. o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r. o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r. o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Numer: EPI 29/2017 Data: 13/11/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe. § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:
Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r. o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r., w którym poinformowano o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z przekazaniem Spółce w dniu dzisiejszym ostatecznie wszystkich informacji, danych oraz oświadczeń wymaganych do przekazania przez Spółkę Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są jej akcje, oraz do publicznej wiadomości, niniejszym uzupełnia przekazane w przedmiotowym raporcie bieżącym brakujące informacje dotyczące powołanych osób nadzorujących:

1)  Pan Arkadiusz Stryja, powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2017 r.

Pan Arkadiusz Stryja jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert w zakresie prawa handlowego, cywilnego. Pan Arkadiusz Stryja był m. in. szefem działu prawnego w Messenger Service Stolica S.A. w Warszawie (UPS Polska sp. z o.o.) oraz OCE Poland Ltd. sp. z o.o. (obecnie Canon Polska Sp. z o.o.). Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych i akredytywy bankowej. Uczestniczył również w licznych projektach inwestycyjnych. Pan Arkadiusz Stryja jest adwokatem i prowadzi Kancelarię Adwokacką Stryja & Wspólnicy. Pan Arkadiusz Stryja nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Arkadiusz Stryja
poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym („ustawa o KRS”).

2) Pani Paulina Wolnicka-Kawka, powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2017 r.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i jest wpisana na listę
adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Pani Paulina Wolnicka-Kawka przez kilka lat pełniła funkcję prawnika w Polskim Holdingu Obronnym Sp. z o.o. (dawniej Bumar Sp. z o.o.) zajmując się między innymi sprawami korporacyjnymi. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką Adwokat Paulina Wolnicka-Kawka. Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności
konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Paulina Wolnicka-Kawka poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Pani Justyna Budzyńska, powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2017 r.

Pani Justyna Budzyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Pani Justyna Budzyńska – aplikant radcowski w kancelarii Adwokackiej Stryja i Wspólnicy, zajmuje się obsługą prawną
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wcześniej pracowała w Profes Lex s.c. w Gliwicach, gdzie zajmowała się obszarem windykacji. W latach 2011-2013 była kontrolerem jakości w Resident Engeenering Service w Gliwicach. W 2011 roku była pracownikiem biurowym w Exact Systems w Gliwicach. Pani Justyna Budzyńska nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Justyna Budzyńska poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze DłużnikówNiewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) Pani Katarzyna Dziki, powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2017 r.

Pani Katarzyna Dziki ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunkach: filologia ekonomiczna i Public Relations, reklama, komunikacja wizerunkowa. Pani Katarzyna Dziki jest wspólnikiem w spółce pod firmą ICON GROUP Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Marketingu w Kancelarii Stryja § Wspólnicy, zajmuje się działalnością marketingową. Pani Katarzyna Dziki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Katarzyna Dziki poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5) Pan Patryk Kurek, powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2017 r.

Pan Patryk jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Bardzo długo związany z branżą hotelarską oraz logistyczną. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w obu tych
gałęziach. Jest ekspertem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, planowaniu oraz projektowaniu struktur firm. Pan Patryk Kurek pełnił funkcję m.in. Concierge oraz Front Office Manager w Sofitel Hotel Grand w Sopocie oraz Key Account Manaer w Two-M Sp. z o.o. Aktualnie związany głównie z branżą transportową specjalizującą się w transporcie międzynarodowym. Pan Patryk Kurek nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik,  ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Patryk Kurek
poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

6) Pan Rafał Bortkiewicz, powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2017 r.

Pan Rafał Bortkiewicz jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Bardzo długo związany z branżą handlową. Pan Rafał Bortkiewicz pełnił m.in. funkcję managera w Jubilerstwo „Turowski” oraz funkcję dyrektora handlowego w spółce pod firmą Block System Sp. z o.o. Pan Rafał Bortkiewicz prowadził również własną działalność handlową na terenie całego kraju. Obecnie Pan Rafał Bortkiewicz pełni funkcję koordynatora transportu w spółce pod firmą TWO-M Sp. z o.o. Pan Rafał Bortkiewicz nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Rafał Bortkiewicz poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu