Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki

Numer: ESPI 31/2016 Data: 10/11/2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. „Spółka”, informuje, że w dniu 10 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Financial Assets Management Group S.A., powołała do Rady Nadzorczej Spółki (na zasadzie dokooptowania) Panią Katarzynę Dziki na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej do 04.07.2017 r.

Po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Spółki, Rada liczy pięciu członków w osobach:

1. Pan Arkadiusz Stryja
2. Pan Bartłomiej Wołyńczyk
3. Pani Magdalena Muskietorz
4. Pani Justyna Budzyńska
5. Pani Katarzyna Dziki

Emitent podaje do wiadomości publicznej informacje o Pani Katarzynie Dziki.

Pani Katarzyna Dziki pełni funkcję dyrektor zarządzającej w Icon Group Sp. z o.o. Pani Katarzyna Dziki zajmuje się zawodowo kreowaniem wizerunku firmy. Jest specjalistą w zakresie PR firm i zarządzania. Zajmuje się tworzeniem strategii marketingowych i ich egzekucji w mediach, doradztwem strategicznym, w tym tworzeniem biznesplanów i strategii sprzedaży, jak również kompleksową organizacją eventów, imprez promocyjnych, spotkań biznesowych, konferencji i promocji produktów.

Pani Katarzyna Dziki była wcześniej związana z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie gdzie pełniła funkcję dyrektor ds. marketingu.

Pani Katarzyna Dziki ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunkach: filologia ekonomiczna i Public Relations, reklama, komunikacja wizerunkowa.

Pani Katarzyna Dziki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Katarzyna Dziki poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie zw. z art. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu