Uzupełnienie raportu rocznego 2018

Uzupełnienie raportu rocznego 2018

Uzupełnienie raportu rocznego 2018

Numer: ESPI 7/2019 Data: 08/05/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Uzupełnienie raportu rocznego 2018

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w uzupełnieniu raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu 26 kwietnia 2019 roku, skorygowanego w dniu 30 kwietnia 2019, niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości w formie odrębnych dokumentów:

informację Zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej sporządzoną na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”);

oświadczenie Rady Nadzorczej o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, że zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki, a członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymagania przepisów odnośnie niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z  zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto, że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu;

ocenę Rady Nadzorczej o której mowa w § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia w zakresie dokonanej oceny sprawozdania z  działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zarząd Emitenta informuje, że przedstawione uzupełnienie nie ma wpływu na wyniki wskazane w raporcie rocznym za rok 2018.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: