Uzupełnienie Raportu okresowego Skonsolidowanego Skróconego Raportu Półrocznego za okres 01.01.2020-30.06.2020

Uzupełnienie Raportu okresowego Skonsolidowanego Skróconego Raportu Półrocznego za okres 01.01.2020-30.06.2020

Uzupełnienie Raportu okresowego Skonsolidowanego Skróconego Raportu Półrocznego za okres 01.01.2020-30.06.2020

Numer: ESPI 32/2020 Data: 02/10/2020

Data sporządzenia raportu:

02 października 2020 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

Temat raportu:

Uzupełnienie Raportu okresowego Skonsolidowanego Skróconego Raportu Półrocznego za okres 01.01.2020-30.06.2020

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu okresowego Skonsolidowanego Skróconego Raportu Półrocznego za okres 01.01.2020-30.06.2020 niniejszym przekazuje raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz raport biegłego rewidenta z śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: