Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. o ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2022 r.

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. o ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2022 r.

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. o ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2022 r.

Numer: ESPI 25/2022 Data: 29/06/2022

Data sporządzenia raportu:

29 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. o głoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako uzupełnienie Raportu Bieżącego ESPI nr 24/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej ONE S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. oraz treści załączonych dokumentów pozostają bez zmian.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: