Uzupełnienie raportu bieżącego nr 22/2021

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 22/2021

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 22/2021

Numer: ESPI 24/2021 Data: 27/08/2021

Data sporządzenia raportu:

27 sierpnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 22/2021

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku, w którym informował o odwołaniu i powołaniu osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, poniżej przekazuje do publicznej wiadomości informacje o Pani Justynie Fronc, którą, począwszy od dnia 23 sierpnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołano na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki. Poniżej Spółka przedstawia informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej i prowadzonej działalności przez Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Justyna Fronc ukończyła podyplomowe studia na kierunku: Marketing w Sferze Publicznej; specjalizacja – Marketing i Reklama Społeczna na Wydział Dziennikarstwa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologię rosyjską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pani Justyna Fronc zajmuje się zawodowo zarządzaniem i koordynacją realizacji inicjatyw w obszarze rozwoju systemów IT oraz opracowywaniem metodyki i wdrażanie standardów w zakresie prowadzenia projektów i inicjatyw w obszarze IT. Pani Justyna Fronc pracowała jako specjalista ds. promocji i PR w Polskim Radio „Radio Dla Ciebie” S.A. Posiada doświadczenie w pracy w banku oraz firmie ubezpieczeniowej w biurze rozwoju systemów IT na stanowisku Project Manager IT oraz w biurze sprzedaży.

Pani Justyna Fronc nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

 

Pani Justyna Fronc poinformował Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu