Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wezwanie Akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadana akcji na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych

Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wezwanie Akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadana akcji na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych

Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wezwanie Akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadana akcji na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych

Numer: ESPI 30/2018 Data: 02/10/2018

Data sporządzenia raportu:

2 października 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wezwanie Akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadana akcji na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2018 roku, uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) harmonogram procedury scalenia akcji, zgodnie z którym dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”) został wyznaczony na dzień 18 października 2018 roku, zaś dzień scalenia („Dzień Scalenia”) na dzień 25 października 2018 roku, który wygląda następująco:

złożenie przez Zarząd Spółki wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Spółki na GPW w okresie od dnia 15 października 2018 roku do dnia 25 października 2018 roku – dnia 4 października 2018 roku;

uchwała Zarządu GPW dotycząca zawieszenia obrotu akcjami Spółki – dnia 8 października 2018 roku;

złożenie przez Zarząd Spółki dokumentów do KDPW dotyczących przeprowadzenia procedury scalenia akcji Spółki – dnia 9 października 2018 roku;

zawieszenie obrotu akcjami Spółki – od dnia 15 października 2018 roku do dnia 25 października 2018 roku;

Dzień Referencyjny – dnia 18 października 2018 roku;

informacja KDPW do Spółki o łącznej liczbie niedoborów scaleniowych – dnia 23 października 2018 roku;

złożenie przez Spółkę aneksu do listu księgowego potwierdzającego liczbę praw akcyjnych na pokrycie niedoborów scaleniowych – dnia 24 października 2018 roku;

Dzień Scalenia akcji Spółki w KDPW – dnia 25 października 2018 roku;

wznowienie obrotu akcjami Spółki po scaleniu – dnia 26 października 2018 roku.

Zarząd Spółki jednocześnie przypomina, że powyższy proces scalenia akcji obejmuje scalenie dotychczasowych 31.616.102 (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa) akcji na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki serii A, B, C, D i E (PLTHP0000011) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 193,00 zł każda (stosunek scalenia 193:1).

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca się do swoich akcjonariuszy z prośbą o dostosowanie stanów posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do Dnia Referencyjnego w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia do skutku scalenia akcji.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco raportować o kolejnych krokach podjętych celem dokonania scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki