Umorzenie postępowania o odbiór koncesji na obrót energią elektryczną

Umorzenie postępowania o odbiór koncesji na obrót energią elektryczną

Umorzenie postępowania o odbiór koncesji na obrót energią elektryczną

Numer: ESPI 29/2021 Data: 23/11/2021

Data sporządzenia raportu:

23 listopada 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Umorzenie postępowania o odbiór koncesji na obrót energią elektryczną.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną.

Spółka uznała ww. informację za istotną ze względu na to, iż posiadanie koncesji na obrót energią elektryczną jest niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności operacyjnej Spółki, tym samym brak jest zagrożenia kontynuacji działalności Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki