Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010 r.

Numer: EBI 29/2010 Data: 24/06/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, a także informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: