Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie scalenia akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie scalenia akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie scalenia akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 38/2018 Data: 17/10/2018

Data sporządzenia raportu:

17 października 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie scalenia akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2018 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie przekazania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wniosku spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o scalenie akcji Spółki, Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w dniu 17 października 2018 roku powziął informację, że Zarząd KDPW w dniu 16 października 2018 roku podjął uchwałę nr 626/2018 w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki.

W związku z ww. uchwałą KDPW dzień scalenia akcji Spółki został ustalony na dzień 25 października 2018 roku. Na skutek wymiany dotychczas zarejestrowane w KDWP 31.616.102 (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa) sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) każda, zastąpionych zostanie 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji o wartości 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda.

Dniem referencyjnym dla dokonania ww. wymiany jest dzień 18 października 2018 roku.

Po przeprowadzeniu operacji scalenia akcji, pod kodem PLTHP0000011 oznaczonych będzie 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) akcji Spółki o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda.

Zarząd Spółki informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd Spółki w związku z treścią uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2018 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść uchwały Zarządu KDPW nr 626/2018 z dnia 16 października 2018 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: