Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.05.2012 r.

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.05.2012 r.

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.05.2012 r.

Numer: EBI 18/2012 Data: 21/05/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączniku), które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 18.05.2012 r.

Treść załączonych uchwał zawiera informacje o:
1) liczbie akcji, z których oddano ważne głosy,
2) procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym,
3) łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 18.05.2012 r. żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów do uchwał, ani nikt nie stwierdził, że głosował przeciwko podjętym uchwałom.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: