Treść uchwał powziętych przez WZA z dn. 28.06.2013 r.

Treść uchwał powziętych przez WZA z dn. 28.06.2013 r.

Treść uchwał powziętych przez WZA z dn. 28.06.2013 r.

Numer: EBI 14/2013 Data: 28/06/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu), które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.06.2013 r.

Treść załączonych uchwał zawiera informacje o:
1) liczbie akcji, z których oddano ważne głosy;
2) procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym;
3) łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28.06.2013 r. żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów do uchwał, ani nikt nie stwierdził, że głosował przeciwko podjętym uchwałom.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: