Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 29 lipca 2022 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 29 lipca 2022 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 29 lipca 2022 roku

Numer: ESPI 27/2022 Data: 29/07/2022

Data sporządzenia raportu:

29 lipca 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 29 lipca 2022 roku.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane 29 lipca 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i została podjęta uchwała w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza NOBLE CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany § 1 Statutu Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: