Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku

Numer: ESPI 12/2019 Data: 25/07/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§ 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat raportu:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku, wznowiło obrady w dniu 25 lipca 2019 roku po przerwie zarządzonej w dniu 27 czerwca 2019 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że po przerwie w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 lipca 2019 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowanego po przerwie nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie w obradach w dniu 25 lipca 2019 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: