Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 30 czerwca 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 30 czerwca 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 30 czerwca 2018 roku

Numer: ESPI 21/2018 Data: 30/06/2018

Data sporządzenia raportu:

30 czerwca 2018 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

  • 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Temat raportu:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 30 czerwca 2018 roku

 

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 30 czerwca 2018 roku. Pełna treść uchwał oraz treść dokumentów będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zarząd informuje jednocześnie, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów, co do podjętych uchwał.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki  – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: