Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku

Numer: ESPI 25/2019 Data: 13/11/2019

Data sporządzenia raportu:

13 listopada 2019 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

  • 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat raportu:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowione po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 r., oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

 

Treść raportu:

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, po wznowieniu jego obrad po drugiej przerwie, w dniu 13 listopada 2019 r. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod głosowanie nie poddano żadnych dokumentów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie wprowadziło żadnych zmian do przyjętego w dniu 30 października 2019 r. porządku obrad, ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: