Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lutego 2020 r. oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lutego 2020 r. oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lutego 2020 r. oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Numer: ESPI 07/2020 Data: 27/02/2020

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;
  • 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Temat raportu:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lutego 2020 r., oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
Treść raportu:
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednio pod firmą: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lutego 2020 r. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod głosowanie nie poddano żadnych dokumentów.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie wprowadziło żadnych zmian do porządku obrad ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2020 r., ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: