Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. wznowione po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. wznowione po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. wznowione po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku.

Numer: ESPI 8/2018 Data: 12/03/2018

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. wznowione po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) wznowiło obrady w dniu 12 marca 2018 roku po przerwie zarządzonej w dniu 6 marca 2018 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 6 marca 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że po przerwie w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 marca 2018 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, przy czym wobec niewskazania przez uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Rady Nadzorczej, nad odwołaniem których miałyby się odbyć głosowania, przewodniczący zarządził przejście do kolejnej uchwały w ramach tego punktu porządku obrad, to jest uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowanego po przerwie nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie w obradach w dniu 12 marca 2018 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: