Transakcje na akcjach Spółki (Przekroczenie progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu)

Transakcje na akcjach Spółki (Przekroczenie progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu)

Transakcje na akcjach Spółki (Przekroczenie progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu)

Numer: ESPI 33/2016 Data: 02/12/2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza AS Corporate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa) o nabyciu przez AS Corporate Sp. z o.o. 2.646.000 akcji Spółki stanowiących 8,37 % akcji Spółki i 8,37 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem AS Corporate Sp. z o.o. posiada obecnie 2.646.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 8,37 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał również zawiadomienie od Pana Adama Szprota, tj. jedynego udziałowca AS Corporate Sp. z o.o. przekazane w trybie art. 69a Ustawy, o pośrednim nabyciu 2.646.000 akcji Spółki stanowiących 8,37 % akcji Spółki i 8,37 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Adam Szprot posiada obecnie pośrednio 2.646.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 8,37 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarządu