Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Numer: ESPI 9/2022 Data: 25/01/2022

Data sporządzenia raportu:

25 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2022 roku:

  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 – 29 kwietnia 2022 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 31 maja 2022 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 30 listopada 2022 r.
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757 (w dalszej części raportu „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego kwartalnego za czwarty kwartał 2021 r. oraz za drugi kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w związku ze sprzedażą 100% udziałów we wszystkich jednostkach zależnych w dniu 28 grudnia 2021 r., o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 37, 38 i 39 z dnia 28 grudnia 2021 r.,  Emitent na dzień 31.12.2021 r. nie był już jednostką dominującą w rozumieniu MSSF 10, a w konsekwencji – nie był jednostką dominującą w rozumieniu Rozporządzenia.

W świetle powyższych przepisów, Emitent nie ma obowiązku do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 r., gdyż na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2021 r., nie był już jednostką dominującą.

 

Podstawa prawna: 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki