Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Numer: ESPI 5/2021 Data: 29/01/2021

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Treść raportu:

Zarząd ONESA S.A. z siedzibą w Warszawie dalej „Spółka”, „Emitent” niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku:

  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 – 30 kwietnia 2021 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 28 maja 2021 r.
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 29 listopada 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757 w dalszej części raportu „Rozporządzenie”, Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego kwartalnego za drugi oraz czwarty kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki