Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Numer: ESPI Data: 10/11/2016

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody łącznie całkowite2 4211 083554260
Przychody ze sprzedaży1 813541415130
Koszty działalności operacyjnej-1 932-2 189-442-526
Amortyzacja-144-153-33-37
Zysk/ (strata) ze sprzedaży-119-1 648-27-396
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-61-1 398-14-336
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-27 863-1 228-6 378-295
Zysk/(strata) netto-28 8683 769-6 608906
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-719-7 215-165-1 735
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 022-12 237-2 981-2 943
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 88212 7728893 071
Aktywa trwałe3 37148 49278211 441
Aktywa obrotowe37 28398 8168 64623 313
Pożyczki udzielone długoterminowe04790113
Pożyczki udzielone krótkoterminowe1 94921 1714524 995
Należności długoterminowe0000
Należności krótkoterminowe24 51565 8675 68515 540
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne895 476211 292
Kapitał własny31 19368 0947 23416 065
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe8188 8161902 080
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe8 64370 3982 00416 609
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)0,992,150,230,51
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)-0,910,12-0,210,03
Liczba akcji na dzień bilansowy31 616 10231 616 10231 616 10231 616 102
Średnia ważona liczba akcji31 616 10231 616 10231 616 10231 616 102

Pliki do pobrania: