Rozwiązanie istotnej umowy

Rozwiązanie istotnej umowy

Rozwiązanie istotnej umowy

Numer: ESPI 09/2020 Data: 28/02/2020

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:
Rozwiązanie istotnej umowy
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednio pod firmą: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka rozwiązała umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie, zawartą w dniu 20 grudnia 2019 r. pomiędzy spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., jako sprzedającym, a Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o., jako kupującym.
Spółka Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o została przejęta przez Spółkę w dniu 20 grudnia 2019 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr ESPI 37/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
Nieruchomość będąca przedmiotem umowy z dnia 20 grudnia 2019 r. nigdy nie została wydana Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o., przez spółkę Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., ani przez Spółkę. Jednocześnie Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o. nie zapłaciła spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., ani Spółce żadnej części ceny.
W związku z rozwiązaniem ww. umowy sprzedaży, niezawinionym przez żadną ze stron tej umowy, żadnej stronie nie przysługuje uprawnienie do obciążenia drugiej strony jakąkolwiek karą umowną. Strony zrzekły się w stosunku do siebie wszelkich roszczeń związanych tak z zawarciem, jak również z rozwiązaniem ww. umowy.
Spółka uznała powyższą informację za istotną ze względu na wartość uzgodnionej ceny sprzedaży nieruchomości pomiędzy spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. a Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o., która miała wpłynąć do Spółki w przyszłości oraz istotny wpływ braku jej otrzymania przez Spółkę na oczekiwane, przyszłe przychody Spółki, a co za tym idzie przyszły wynik finansowy Spółki. Jednocześnie Spółka w dalszym ciągu pozostaje właścicielem nieruchomości i będzie podejmować działania zmierzające do jej sprzedaży w najbliższej przyszłości.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki