Rezygnacja Prezesa Zarządu Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Rezygnacja Prezesa Zarządu Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Rezygnacja Prezesa Zarządu Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 3/2019 Data: 26/03/2019

Podstawa prawna raportu:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§ 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Rezygnacja Prezesa Zarządu Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

Spółka Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło oświadczenie Prezesa Zarządu Spółki, Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz z Zarządu Spółki z dniem 26 marca 2019 roku.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki nie poinformował Spółki o przyczynach złożonej przez siebie rezygnacji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej