Rezygnacja Prezesa Zarządu

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Numer: ESPI 30/2022 Data: 22/09/2022

Data sporządzenia raportu:

22 września 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenie Pana Piotra Ziętka dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ONE S.A., a tym samym z członkostwa w Zarządzie ONE S.A. z dniem 22 września 2022 r.

Powodem rezygnacji są względy osobiste, tj. długotrwały wyjazd zagraniczny, który uniemożliwia Panu Piotrowi Ziętkowi dalsze pełnienie funkcji w zarządzie spółki ONE S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki