Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej.

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej.

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej.

Numer: ESPI 22/2017 Data: 20/10/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe oraz
§ 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2017 roku, wpłynęły do Spółki
rezygnacje wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest
Pana Arkadiusza Stryja, Pani Justyny Budzińskiej, Pani Katarzyny Dzikiej oraz Pani
Pauliny Wolnickiej-Kawka, z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Financial
Assets Management Group S.A.
Byli Członkowie Rady Nadzorczej nie poinformowali Spółki o przyczynach złożenia
rezygnacji z pełnionych funkcji.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu