Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Numer: ESPI 32/2017 Data: 20/11/2017

Data sporządzenia raportu:
20 listopada 2017 roku

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009  roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:
Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje że w dniu dzisiejszym, to jest 20 listopada 2017 roku, o godz. 10 30 , do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Pawła Drehera z pełnienia funkcji Członka Zarządu. W rezygnacji Pan Paweł Dreher poinformował Spółkę, że podyktowana jest ona względami osobistymi.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Michał Szymkowicz – Prezes Zarządu