Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 9/2019 Data: 04/06/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Prezes Zarządu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 roku powziął wiadomość o rezygnacji Pani Justyny Lukoszek (Budzyńskiej) z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Financial Assets Management Group S.A. Pani Justyna Lukoszek (Budzyńska) złożyła rezygnację ze skutkiem na dzień 4 czerwca 2019 roku nie podając powodów rezygnacji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu