Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 22/2015 Data: 15/07/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2015 r. powziął wiadomość o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Carbola ze skutkiem natychmiastowym. Pan Jacek Carbol nie wskazał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu