Rejestracja zmian w statucie spółki

Rejestracja zmian w statucie spółki

Rejestracja zmian w statucie spółki

Numer: ESPI 41/2015 Data: 22/10/2015

Zarząd Polish Services Group S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, obejmującej stan na dzień 22 października 2015 r., powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, dokonanych uchwałą 8 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2015 r. przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr ESPI 36/2015 z dnia 15 sierpnia 2015roku. Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 sierpnia 2015 r. o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr ESPI 37/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.

W statucie wprowadzono następujące zmiany:
1.
W § 21 Statutu Spółki po ust. 3 dodano ust. 4 i ust. 5 w następującym brzmieniu:
Ust. 4.
„W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego (w terminie nie później niż 10 dni o powzięciu informacji o rezygnacji lub śmierci) dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowanie następuję poprzez podjęcie jednogłośnej uchwały pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.”
Ust. 5.
„Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 4 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

2.
W § 32 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 31 proc. (trzydzieści jeden procent) kapitału zakładowego.”
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany zarejestrowane przez sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: