Rejestracja zmian statutu Financial Assets Management Group S.A.

Rejestracja zmian statutu Financial Assets Management Group S.A.

Rejestracja zmian statutu Financial Assets Management Group S.A.

Numer: ESPI 24/2018 Data: 09/08/2018

Data sporządzenia raportu:

9 sierpnia 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

§ 5 pkt 1) w zw. § 6 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat raportu:

Rejestracja zmian statutu Financial Assets Management Group S.A.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 roku powziął informację, iż w dniu 8 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji wnioskowanych przez Spółkę zmian statutu Spółki.

W dniu 30 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr: 20, 21, 22, 23, 24 w sprawie zmiany statutu Spółki. Dokonano zmian w: §6 ust. 1, §8, §9, §91, §92 oraz dodano §93.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane w dniu 8 sierpnia 2018 roku został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 6 lipca 2018 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku wraz z przekazaniem do publicznej wiadomości tekstu jednolitego.

W dniu 8 sierpnia 2018 roku zostały zarejestrowane następujące zmiany:

§6. ust. 1 Statutu Spółki został zmieniony w ten sposób, że w punkcie 25) na końcu kropkę zastąpiono przecinkiem, a po punkcie 25) dodane zostały punkty o numerach od 26) do 42), w następującym brzmieniu:

26/ wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),

27/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),

28/ roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

29/ roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

30/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), 31/ transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),

32/ transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),

33/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),

34/ działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),

35/ pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),

36/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

37/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

38/ działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),

39/ działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),

40/ działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),

41/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

42/ działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68).”

§ 8. Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.616.102,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa złote) oraz dzieli się na 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) każda z nich.”

§ 9. Statutu Spółki został wykreślony się w całości oraz oznaczony, jako skreślony.

§ 91 Statutu Spółki został wykreślony się w całości oraz oznaczony, jako skreślony.

§ 92 Statutu Spółki został wykreślony się w całości oraz oznaczony, jako skreślony.

Po skreślonym § 92 Statutu Spółki dodano nowy paragraf oznaczony numerem § 93, w następującym brzmieniu:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 23.712.076,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 30 czerwca 2018 r.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.

7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

a) określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi;

b) wydania akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych;

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.

8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki

upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

9. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.”

W wyniku dokonanych zmian kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.616.102,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa) i dzieli się na 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) akcji serii A o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy). Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 31.616.102 (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki