Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Numer: ESPI 14/2020 Data: 28/04/2020

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

5 pkt 1 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. (dawniej: Polski Operator Energetyczny S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka” / „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie danych pobranych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, powziął wiedzę, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. sąd rejestrowy zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 lutego 2020 roku, o podjęciu których Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 07/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Treść zmian Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zmiana Statutu dotyczą zmiany nazwy Spółki z „Polski Operator Energetyczny S.A.” na „ONE S.A.”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: