Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Numer: ESPI 37/2019 Data: 23/12/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. (dawniej: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie („Emitent” / „Spółka” / „Spółka Przejmująca”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34 z dnia 16 grudnia 2019 r., raportu bieżącego nr 32 z dnia 3 grudnia 2019 r., raportu bieżącego nr 30 z dnia 15 grudnia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 29 z dnia 15 listopada 2019 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie danych pobranych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, powziął wiedzę, że w dniu 20 grudnia 2019 r. sąd rejestrowy zarejestrował połączenie Spółki z jej jednoosobową spółką zależną, działającą pod firmą Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000302668) („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpiło, na podstawie Planu Połączenia uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 15 listopada 2019 r., stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Mając na uwadze, że Spółka Przejmowana była spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, to jest Spółka Przejmująca posiadała wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz bez poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności. Połączenie nastąpiło bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej – Emitenta.

Z dniem połączenia – 20 grudnia 2019 r. – Emitent, jako Spółka Przejmująca, wstąpił we wszelkie prawa oraz obowiązki Spółki Przejmowanej – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. Spółka Przejmowana w wyniku połączenia zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym, stosowanie do art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych, skutek wykreślenia nastąpił z dniem połączenia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki