Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Numer: ESPI 10/2021 Data: 29/04/2021

Data sporządzenia raportu:

29 kwietnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z ESPI 9/2021 z dnia 16 marca 2021 r. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. powziął informację o tym, iż w dniu 28 kwietnia 2021 r. sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z dotychczasowej wysokości 31 616 102 (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa) złotych do wysokości 37 884 356 (trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) złotych, tj. o 6 268 254 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) złotych, poprzez emisję 32 478 (trzydziestu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu ośmiu) nowych akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 32 478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) złotych każda, o ich łącznej wartości nominalnej 6 268 254 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) złotych.
Zarząd Spółki postanowił poinformować o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z uwagi na to, iż skutkiem podwyższenia jest znacząca zmiana struktury akcjonariatu Spółki oraz znacząca konwersja zobowiązań Spółki na kapitał zakładowy.

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki