Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022 roku

Numer: ESPI 34/2022 Data: 10/11/2022

Data sporządzenia raportu:

10 listopada 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022 roku

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), w związku z raportami bieżącym: ESPI 9/2022 r. z dnia 25.01.2022 r., ESPI 16/2022 r. z dnia 08.03.2022 r. oraz ESPI 29/2022 r. z dnia 26.08.2022 r. informuje, że Emitent opublikuje skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku w dniu 29 listopada 2022 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zakupem 100% udziałów w spółce Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. w dniu 26.08.2022 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 29 z dnia 26.08.2022 r. Emitent na dzień 30.09.2022 r. był jednostką dominującą w rozumieniu MSSF 10, a w konsekwencji – był jednostką dominującą.

W świetle powyższych przepisów, Emitent ma obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 r., gdyż na koniec okresu sprawozdawczego, był już jednostką dominującą.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu kwartalnego za  III kwartał 2022 r., o którym Spółka informowała raportem nr ESPI 9/2022 z dnia 25.01.2022 r. oraz ESPI 16/2022 z dnia 08.03.2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny zawierać będzie kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Podstawa prawna: 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki