Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego

Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego

Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego

Numer: ESPI 11/2021 Data: 30/04/2021

Data sporządzenia raportu:

30 kwiecień 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym, mając na względzie poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację Spółki z rynkiem informuje, że podjął decyzję o niepublikowaniu w dniu dzisiejszym jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  i grupy kapitałowej w roku 2020.

Powodem nieprzekazania w terminie wyżej wymienionych sprawozdań jest konieczność dokończenia procedur realizowanych w ramach prowadzonego ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2020 przez biegłych rewidentów, które to badania mają służyć potwierdzeniu czy jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej są rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki oraz całej grupy kapitałowej. Spółka zamierza przekazać do publicznej wiadomości dane wiarygodne oraz zbadane.

Zaistniała sytuacja spowodowana jest zmianą podmiotu odpowiedzialnego i uprawnionego do przeprowadzenia ustawowego badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku. Spółka bowiem w dniu 5 stycznia 2021 roku otrzymała oświadczenie spółki pod firmą Polscy Biegli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4159) o wypowiedzeniu umowy na badania i przegląd  ustawowy jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku oraz przegląd jednostkowego i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. Zgodnie z treścią wypowiedzenia otrzymanego od spółki POLSCY BIEGLI Sp. z o.o. powodem wypowiedzenia umów na badania był „powstały nagły niedobór zasobów kadrowych” po stronie tego podmiotu.

Ponadto spółka POLSCY BIEGLI Sp. z o.o., w przekazanym wypowiedzeniu oświadczyła, że przyczyną rozwiązania umowy nie były różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

Działając z zachowaniem zasad należytej staranności Rada Nadzorcza Spółki dokonała w dniu 6 kwietnia 2021 r. wyboru spółki Firma Audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Radzikowskiego 27 lok. 03, 31-315 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000145852, wpisanej na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529 jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020 oraz 2021 oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2021 roku, a Zarząd Spółki zawarł z nową firmą audytorską stosowną umowę. Z uwagi na zbyt krótki okres pomiędzy zawarciem umowy z nową firmą audytorską a wyznaczonym terminem publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2020 biegły rewident nie miał dostatecznego czasu na zapoznanie się z księgami Spółki oraz udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych Emitenta, tym samym nie był stanie wydać opinii.

Nowy biegły jest trakcie badania sprawozdań lecz z uwagi na krótki okres czasu od zawarcia umowy oraz rozbudowaną działalność Spółki nie jest w stanie wydać do 30 kwietnia 2021 r. rzetelnej opinii z badania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki uznał, że publikacja w dniu dzisiejszym jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2020 obarczona jest zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd poprzez podanie niezweryfikowanych oraz niezbadanych danych finansowych.

Emitent zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny oraz deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych i dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2020 oraz sprawozdaniem (opinią) niezależnego biegłego rewidenta zostanie przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2021 roku.