Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 27 czerwca 2019 roku

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 27 czerwca 2019 roku

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 27 czerwca 2019 roku

Numer: ESPI 10/2019 Data: 27/06/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§ 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat raportu:

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 27 czerwca 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku, postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 25 lipca 2019 roku o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Jednakże wobec niewielkiej liczby akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jego uczestnicy jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały o powołaniu komisji skrutacyjnej. Ponadto wobec braku propozycji w zakresie zmian statutu Spółki oraz niewskazania Członka Rady Nadzorczej, nad odwołaniem, którego miałoby się odbyć głosowanie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał w ww. zakresie.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w 27 czerwca 2019 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: