Przekazanie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o scalenie akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Przekazanie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o scalenie akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Przekazanie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o scalenie akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 35/2018 Data: 09/10/2018

Data sporządzenia raportu:

9 października 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Przekazanie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o scalenie akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 października 2018 roku Spółka przekazała do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wniosek o dokonanie scalenia akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW pod numerem PLTHP0000011 w liczbie 31.616.102 (trzydzieści jeden milionów sześćset szesnaście tysięcy sto dwa) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, serii A, B, C, D i E w stosunku 193:1.

W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLTHP0000011 zarejestrowanych będzie 163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiąc osiemset czternaście) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 193,00 zł każda (stosunek scalenia 193:1).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki