Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH w 2010 roku

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH w 2010 roku

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH w 2010 roku

Numer: EBI 33/2010 Data: 12/08/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. prognozuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową TPH (GK TPH) w roku 2010:
-skonsolidowanego zysku netto w wysokości ok. 3 mln zł,
-skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) w wysokości ok. 5,8 mln zł,
-skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 136 mln zł.
Oznacza to zmianę w/w wyników w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:
-w zakresie skonsolidowanego zysku netto, wzrost o 384%,
-w zakresie skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) utrzymanie wskaźnika na tym samym poziomie (+0,4%),
-w zakresie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wzrost o 17,2%.
Podstawy i istotne założenia do prognozy
-Prognoza wyników finansowych GK TPH na rok 2010 oszacowana została na podstawie kontraktów, które Grupa posiada już w swoim portfelu zamówień a także na podstawie umów planowanych do pozyskania i realizacji w 2010 roku. Prognoza uwzględnia wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu 2010 r.
-Prognoza uwzględnia możliwe nieznaczne wyhamowanie dynamiki przychodów oraz rozważane przez Zarząd transakcje finansowe mogące obniżyć wysokość zysku netto spółki w III lub IV kwartale br. Główną przyczyną obniżenia zysku netto mogą być odpisy związane z wierzytelnościami znajdujących się w posiadaniu GK TPH.
-W prognozie na rok 2010 nie uwzględniono wpływu potencjalnych kontraktów o znaczącej wartości jednostkowej, o które GK TPH stara się w chwili obecnej, między innymi w obszarze sprzedaży hurtowej, jak i obszarze przetargów publicznych i niepublicznych biznesowych klientów detalicznych.
-W prognozie wyników finansowych założono, że do końca roku 2010 nie wystąpią istotne zmiany, mające negatywny wpływ na rynek, na którym GK TPH prowadzi działalność. Na potrzeby prognozy ustalono, iż kursy walut będą stałe, jak również stopy procentowe będą stałe w całym okresie prognozy.
-W założeniach nie uwzględniono wpływu na prognozowane wyniki finansowe potencjalnej akwizycji na rynku telekomunikacyjnym, która może wydarzyć się w terminie do końca br.
-Niniejsza prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Sposób monitorowania oraz okresy w jakich Emitent będzie dokonywał oceny oraz korekty możliwości realizacji prognoz
Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2010 rok, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie do tygodnia od dnia publikacji skonsolidowanego raportu okresowego Tele-Polska Holding S.A. za trzeci kwartał br.
Podstawa prawna
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu