Powzięcie istotnej informacji

Powzięcie istotnej informacji

Powzięcie istotnej informacji

Numer: EBI 27/2012 Data: 11/09/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał zawiadomienie od W Investment Ltd. znaczącego akcjonariusza Spółki o podpisaniu w dniu 6 września 2012 roku umowy zastawu rejestrowego na 4.477.612 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście) akcji Spółki. Według stanu wiedzy Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu, przedmiotowy zastaw na akcjach Spółki nie został wpisany do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów.

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent