Powzięcie istotnej informacji

Powzięcie istotnej informacji

Powzięcie istotnej informacji

Numer: EBI 8/2013 Data: 05/04/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość o aktualnej liczbie akcji Emitenta należących do spółki pod firmą „W Investments Limited” („WI”) będących przedmiotem zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie obligacji Platinum Properties Group S.A. („PPG”). W związku z powyższym Emitent informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego zastawem rejestrowym pozostaje objętych 4.477.612 akcji Emitenta należących do WI oraz przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości zestawienie ustanawianych dotychczas przez WI zastawów rejestrowych, których przedmiotem były posiadane przez tę spółkę akcje Emitenta. Emitent nie posiada wiadomości o innych zastawach rejestrowych (poza opisanymi w załączniku), których przedmiotem byłyby wyemitowane przez niego akcje.

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: