Powołanie osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Powołanie osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Powołanie osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Numer: ESPI 26/2017 Data: 25/10/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe. § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), począwszy od dnia dzisiejszego, to jest od dnia 25 października 2017 r., powołało następujące osoby nadzorujące – Członków Rady Nadzorczej Spółki:
1) Pana Arkadiusza Stryję, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
2) Panią Paulinę Wolnicką-Kawka, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
3) Panią Justynę Budzyńską, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
4) Panią Katarzynę Dziką, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
5) Pana Patryka Kurka, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
6) Pana Rafała Bartkiewicza, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednoczenie w związku z brakiem przekazania przez wszystkich nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki informacji, danych oraz oświadczeń wymaganych do przekazania przez Spółkę Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są jej akcje, oraz do publicznej wiadomości, Zarząd Spółki informuje, że wszystkie powyższe informacje, dane oraz oświadczenia zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym, niezwłocznie po ich przekazaniu Spółce, przez wszystkich nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu