Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą ONE S.A.

Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą ONE S.A.

Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą ONE S.A.

Numer: ESPI 26/2021 Data: 15/10/2021

Data sporządzenia raportu:

15 października 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą ONE S.A.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym (15 października 2021 r.), mając na uwadze art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, powołała w Spółce Komitet Audytu, w następującym składzie:

1) Pan Jakub Ickiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Niezależny Komitetu Audytu,

2) Pan Bartłomiej Gajecki – Członek Komitetu Audytu,

3) Pani Justyna Kuś – Członek Niezależny Komitetu Audytu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Komitet Audytu w aktualnym składzie osobowym, spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki