Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu.

Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu.

Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu.

Numer: ESPI 31/2017 Data: 17/11/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Temat raportu:
Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu.

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym (17 listopada 2017 r.), na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, postanowiła, że w okresie bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, rozpoczętej w dniu 25 października 2017 r., mając na uwadze brak przekroczenia wielkości wskaźników
określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza nie będzie powoływać w Spółce Komitetu Audytu, zaś pełnienie funkcji Komitetu Audytu, w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, powierzyła Radzie Nadzorczej Spółki in corpore, w następującym składzie:
1) Pan Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki;
2) Pani Paulina Wolnicka-Kawka – Członek Rady Nadzorczej Spółki;
3) Pani Justyna Budzyńska – Członek Rady Nadzorczej Spółki;
4) Pani Katarzyna Dziki – Członek Rady Nadzorczej Spółki;
5) Pan Patryk Kurek – Członek Rady Nadzorczej Spółki;
6) Pan Rafał Bortkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza, której powierzono pełnienie obowiązków Komitet Audytu, w aktualnym składzie osobowym, spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Michał Szymkowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dreher – Członek Zarządu