Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Numer: ESPI 3/2022 Data: 12/01/2022

Data sporządzenia raportu:

12 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, podjął w formie aktu notarialnego uchwałę o uchyleniu uchwały z dnia 28 czerwca 2021 r. o podwyższeniu, w granicach kapitału docelowego, kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej wysokości 37 884 356 (trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) złotych do wysokości 47 540 146 (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści sześć) złotych, tj. o 9 655 790 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję 50 030 (pięćdziesięciu tysięcy trzydziestu) nowych akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 50 030 (pięćdziesięciu tysięcy trzydziestu)  o wartości nominalnej 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) złotych każda, o ich łącznej wartości nominalnej 9 655 790 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych („Akcje serii C”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2021 w dniu 28 czerwca 2021 r.

O zakończeniu subskrypcji Akcji serii C Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2021 w dniu 6 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie zarząd Spółki w dniu dzisiejszym zawarł porozumienia ze wszystkimi subskrybentami Akcji serii C o rozwiązaniu umów objęcia Akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej wraz z potrąceniem wzajemnych wierzytelności z dnia 30 czerwca 2021 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie mogło zostać dokonane z uwagi na to, iż Spółka w terminie który wynika z art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych nie zgłosiła uchwały z dnia 28 czerwca 2021 r. do sądu rejestrowego.

Z uwagi na to, iż objęcie Akcji serii C miało nastąpić poprzez potrącenie, w związku z rozwiązaniami umów objęcia Akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej wraz z potrąceniem wzajemnych wierzytelności z dnia 30 czerwca 2021 r., zarząd Spółki nie jest zobowiązany dokonać zwrotu wkładów pieniężnych lub niepieniężnych osobom, które objęły Akcje serii C.

Zarząd Spółki postanowił poinformować o podjętej uchwale z uwagi na to, iż skutkiem uchwały będzie brak zmiany struktury akcjonariatu Spółki z uwagi na brak dojścia do skutku zarejestrowania Akcji serii C a także brak konwersji zobowiązań Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2021 w dniu 6 sierpnia 2021 r., na kapitał zakładowy Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki